KIA Tây Đô tại Cần Thơ (Đang cập nhật)

 

Thông điệp từ tương lai của KIA Tây Đô

(Đang cập nhật)

SỨ MỆNH KIA Tây Đô VIỆT NAM

TIN CẬY

HÀNH ĐỘNG

VƯỢT TRỘI

4 GIÁ TRỊ CỐT LÕI KIA VIỆT NAM


Khách hàng trong tim
Phục vụ khách hàng từ trái tim, tập trung vào khách hàng nội bộ & bên ngoài sẽ gia tăng sự hài lòng và sự trung thành của Khách hàng

Chính trực
Chính trực là nền tảng của các hành động cá nhân và doanh nghiệp của chúng ta và nó là định hướng phát triển công ty mà chúng ta tự hào

Thực thi vượt trội
Thực thi vượt trội sẽ dẫn đến sự khác biệt của chúng ta và là nền tảng cho các giá trị cốt lõi khác

Nơi làm việc hạnh phúc
Nơi làm việc hạnh phúc làm khơi dậy niềm đam mê, là động lực thúc đẩy các thành viên phát huy hết năng lực và tố chất cá nhân, gắn kết và đồng hành cùng phát triển bền vững